Yhdistyksen säännöt

Asociación Finlandesa Suomela

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 
Vahvistettu yleiskokouksessa 10.2.2024


1 § NIMI JA TOIMINNAN LUONNE

Nimellä ASOCIACIÓN FINLANDESA SUOMELA perustettiin Fuengirolassa, Malagan  provinssissa voittoa tavoittelematon yhdistys yhdistystoimintaa säätelevän lain 19 I/  1964 (pvm. 24. joulukuuta) mukaisesti. 

Yhdistys on Espanjan perustuslain artiklan 22 La Ley Orgánica 1/2002 (pvm. 22.  maaliskuuta) alainen, joka säätelee yhdistyslakia ja siitä johdettuja voimassa olevia määräyksiä ja sovellutuksia. Yhdistyksen toiminta ohjautuu niiden sääntöjen sisältämien määräysten mukaan, ja ne puolestaan ovat yhdistyslakia säätelevän lain (La Ley  gallica 1/2002, (pvm22.maaliskuuta) ja sen ensimmäisen siirtymävaiheen  säädöksen määräysten mukaiset. Tämä sääntömuutos on tehty yhdistyksen ylimääräisen yleiskokouksen tekemällä päätöksellä päivänä, joka ilmenee näiden yhdistyksen  sääntöjen lopussa liitteillä olevasta todistuksesta.

2 § KOTIPAIKKA

Yhdistyksen kotipaikka on Fuengirola (Malagan provinssissa) ja sen osoite on Calle  Las Vinãs 54, E-29640 Fuengirola.

3 § TOIMINTA-ALUE

 Alue, jolla yhdistys toimii, on La Comunidad Autónoma de Andalucia.

4 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on:

- toimia yhdyssiteenä yhdistyksen toiminta-alueella asuvien suomalaisten välillä

- vaalia suomalaisia perinteitä jäsenten keskuudessa

- kehittää ystävyyttä suomalaisten ja espanjalaisten sekä muiden kansallisuuksien   välillä

- syventää ja kehittää keskinäistä ymmärtämystä alueella asuvien suomalaisten ja  espanjalaisten sekä muiden kansallisuuksien välillä

- toimia uskonnollisesti ja poliittisesti riippumattomana

Toteuttaakseen tarkoitustaan yhdistys

 - järjestää suomalaiskansallisia juhlia

 - järjestää esitelmiä, seminaareja, keskusteluja ja opetusta

 - tukee suomen ja espanjan kielten opetusta

 - toimii yhteistyössä muiden Espanjassa olevien rekisteröityjen yhdistysten sekä  suomalaisten seurakuntien kanssa.

- huolehtii juridisen henkilön ominaisuudessa irtaimesta ja kiinteästä omaisuudestaan, joka  on lahjoitettu tai hankittu jäsenten käyttöön tai yllä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Kaikkea voittoa tavoittelevaa toimintaa varten yhdistyksen tulee anoa asianmukainen  valtuutus.

5 § TOIMINNAN RAHOITTAMINEN

Yhdistys rahoittaa toimintansa seuraavalla tavalla:

-omaisuuden tuottamat tulot

-jäsenmaksut

-toiminnasta saadut tulot

-lahjoitukset ja avustukset yksityisiltä tai julkisilta tahoilta

-mahdolliset testamenttilahjoitukset 

6 § TOIMINNAN KESTO

Yhdistys on perustettu ennalta määrittelemättömäksi ajaksi ja sen voi purkaa ainoastaan  yhdistyksen ylimääräisen yleiskokouksen tekemällä päätöksellä jollakin niistä syistä, jotka  laki määrittelee tai vahvistetun oikeuden päätöksen perusteella.

7 § JÄSENYYSEHDOT

Yhdistyksen jäsenten tulee olla ensisijaisesti täysi-ikäisiä, toimivaltaisia, hyvämaineisia, ja heidän tulee hyväksyä yhdistyksen toimintaperiaatteet sekä  toimintatavat ja säännöt.

Jäseninä voi olla myös alaikäisiä henkilöitä perhejäsenyyden kautta jolloin lapsijäsenille on edullisempi jäsenmaksu. Perhejäsenyydessä vain täysi-ikäisillä  henkilöillä on äänioikeus.

Jäsenet voivat olla joko varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä, ainaisjäseniä tai  kunniajäseniä.

Varsinaisia jäseniä ovat kaikki ne jäsenet, jotka haluavat kuulua yhdistykseen ja  maksavat yleiskokouksen määräämät jäsenmaksut. 

Ainaisjäsen on jäsen, joka on maksanut kerralla jäsenmaksun kymmeneksi (10)  vuodeksi.

Rinnakkaisjäseniä voivat olla myös toisen alueella toimivan suomalaisyhteisön  jäsenet.

Kannatusjäseniä ovat ne luonnolliset ja juridiset henkilöt, jotka yleiskokouksen  hyväksynnän mukaisesti tukevat yhdistystä taloudellisesti.

Yhdistyksen jäsenen oikeudet ovat seuraavat:

-osallistua yhdistyksen toimintaan ja kuulua sen hallintoelimiin, käyttää äänioikeutta sekä olla mukana yleiskokouksissa sääntöjen mukaisesti 

-saada tietoa yhdistyksen hallintoelinten koostumuksesta, tilinpäätöksistä ja toiminnasta

-tulla kuulluksi ennen kuin häneen sovelletaan kurinpitotoimenpiteitä, ja saada tieto  tapahtumista, jotka voivat johtaa tällaisiin toimenpiteisiin. Kurinpitotoimenpiteisiin  johtaneiden päätösten tulee aina olla hyvin perusteltuja

-saada haltuunsa yhdistyksen asiakirjoja hallitukselta häntä koskevista päätöksistä

-vastustaa niitä yhdistyksen elinten tekemiä päätöksiä, jotka jäsen katsoo lain tai  yhdistyksen sääntöjen vastaisiksi.

Varsinaisen jäsenen velvollisuudet ovat seuraavat:

-maksaa yleiskokouksen määräämä jäsenmaksu.

-noudattaa näitä sääntöjä sekä yleiskokouksen ja hallituksen tekemiä lainvoimaisia  päätöksiä

Kaikilla jäsenillä on oikeus vapaaehtoisesti erota yhdistyksen jäsenyydestä.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos jäsenmaksua ei ole suoritettu maksetun kauden  seuraavan toimintakauden loppuun mennessä.

Hallitus voi katsoa jäsenen menettäneen jäsenyytensä, jos tämä on jättänyt  jäsenmaksunsa maksamatta, ei ole täyttänyt jäsenen velvollisuuksia, on aiheuttanut  osoitettua haittaa yhdistykselle sen toiminta-alueella tai sen ulkopuolella, ei ole toiminut  lain mukaisella tavalla tai ei ole toiminut muutoin sääntöjen mukaisesti.

Kunniajäsenillä ja ainaisjäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla  jäsenillä.

8 § YHDISTYKSEN HALLINTOMALLI

Yleiskokous

Yhdistyksen yleiskokous on sen ylin hallintoelin, ja siihen kuuluvat kaikki yhdistyksen  jäsenet, joilla on yhdistystä koskevat oikeudet.

Hallitus

Yhdistyksen hallinnosta, taloudesta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä  huolehtii yleiskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja  enintään yksitoista (11) jäsentä ja puheenjohtaja.

Hallituksen jäsenet valitaan samalla kertaa kahdeksi (2) toimikaudeksi. Toimikausi  päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yleiskokouksen päättyessä.

Vuoden välein puolet hallituksen jäsenistä jättää tehtävänsä, tarvittaessa lukumäärä  pyöristetään alaspäin. Hallitus valitsee erovuorossa olevat jäsenet keskuudestaan niistä jäsenistä joiden hallituskausi on kestänyt pisimpään.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yleiskokous. 

Hallituksella on varapuheenjohtaja ja sihteeri, jotka hallitus valitsee keskuudestaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kerran  kuukaudessa toimintakauden aikana tai silloin, kun nämä katsovat sen aiheelliseksi, tai  kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on laillinen ja päätösvaltainen silloin, kun puolet sen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestyksissä äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisu  tehdään arpomalla

Hallitus on laillinen ja päätösvaltainen myös silloin, kun kaikki sen jäsenet

ovat paikalla ja päättävät yksimielisesti pitää kokouksen, vaikka sitä ei olisi kutsuttu  koolle edeltä käsin ja kokouksessa tehdyt päätökset ovat yksimielisiä.

Mikäli hallituksen sihteeri on estynyt olemaan läsnä kokouksessa, valitaan kokoukselle  sihteeri läsnä olevista hallituksen jäsenistä.

Hallitus voi päätöstensä tukemiseksi käyttää asiantuntijoita.

Hallituksen jäsenyydestä eroaminen

Hallituksen jäsenyydestä voi erota, ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallituksen  puheenjohtajalle.

Mikäli hallitus ei useiden jäsenten erotessa voi toimia päätösvaltaisena, tulee  yleiskokous kutsua koolle valitsemaan eronneiden tilalle uudet hallituksen jäsenet.

Hallituksen valtuudet

Hallitus huolehtii yhdistyksen hallinnosta, taloudesta ja muun toiminnan laillisesta  sekä asianmukaisesta järjestämisestä varsinaisen yleiskokouksen päätösten  mukaisesti.

Hallituksen toimivaltaan kuuluvat lisäksi:

-laatia vuosittain yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio sekä tilinpäätös  yleiskokouksen vahvistettavaksi

-koota varoja yhdistykselle ja hoitaa yhdistyksen omaisuutta

-hyväksyä yhdistykseen uudet jäsenet ja pitää jäsenrekisteriä

-valita työntekijät ja edustajat tahoihin ja elimiin, joissa yhdistyksellä on edustus -luoda tarvittavia työryhmiä suorittamaan suositeltuja ja hyväksyttyjä toimintoja tai mitä  tahansa muita toimia, joitten pyrkimyksenä on toteuttaa yhdistyksen toimintatarkoituksia -pitää yhteyttä alueen muihin suomalaisyhdistyksiin sekä järjestää kokouksia,  esitelmätilaisuuksia, lehdistötilaisuuksia, juhlia, sekä vapaa-ajan toimintaa sekä  kaikkia muita yhdistyksen toimintatarkoitusta tukevia toimia.

Hallituksen kulukorvaus

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kulukorvauksia.

Yleiskokouksen päätöksenteko

Yleiskokous on päätösvaltainen riippumatta siitä, paljonko jäseniä on paikalla, kun  kokouskutsu on toimitettu voimassa olevien sääntöjen määräämällä tavalla.

Yleiskokouksessa jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen jäsenyys  tulee todentaa kokouksessa jäsenkortilla.

Päätökset ovat lainvoimaisia, jos niitä kannattavia ääniä on yli puolet annetuista  äänistä. Jos kannattavia ja vastustavia ääniä on yhtä paljon, puheenjohtajan ääni  ratkaisee, paitsi vaaleissa sen ratkaisee arpa. 

Kokouksen sihteeri pitää pöytäkirjaa, joka liitetään pöytäkirja-arkistoon.  Pöytäkirjan allekirjoittavat sihteeri ja puheenjohtaja. 

Pöytäkirjantarkastajat vahvistavat pöytäkirjan allekirjoituksillaan.

Edustamisvaltuutukset

Edustamisvaltuutus (kirjallinen valtakirja) on voimassa vain siinä kokouksessa, jota  varten se on annettu. Yleiset valtuutukset ovat mitättömiä. 

Valtuutuksessa (valtakirjassa) tulee olla merkittynä kokouspäivämäärä, valtuuttajan  sekä edustajan henkilötiedot ja jäsennumerot. Molempien osapuolten tulee  allekirjoittaa valtuutus (valtakirja). Kukaan jäsenistä ei voi edustaa yli viittä jäsentä samassa yleiskokouksessa.

Määräenemmistö

Päätökset, jotka koskevat yhdistyksen omaisuuden kiinnittämistä, sääntöjen 

muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistymistä toiseen yhdistykseen, vaativat  vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistön yleiskokouksessa. 

9 § TOIMINNANJOHTAJA

Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja, jonka nimittää hallitus. Hallitus päättää  toiminnanjohtajan palkkiosta vahvistetun talousarvion puitteissa.

Toiminnanjohtaja toimii hallituksen valvonnassa annettujen ohjeiden ja määräysten  mukaisesti.

10 § YHDISTYKSEN EDUSTAMINEN JA ALLEKIRJOITUSOIKEUS

Yhdistyksen toiminimen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä. 

Hallitus voi tarvittaessa myöntää prokuraoikeuksia jonkin tehtävän sitä edellyttäessä.

11 § TOIMINNANTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.

12 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on 1.1.-.31.12.

Hallituksen tulee luovuttaa tilinpäätösasiakirjat toiminnantarkastajille vähintään kolme (3)  viikkoa ennen varsinaisen yleiskokouksen ajankohtaa. Toiminnantarkastajien tulee  luovuttaa tarkistamansa toiminnantarkastusasiakirjat hallitukselle vähintään yhtä (1) viikkoa  ennen yleiskokouksen ajankohtaa.

13 § YLEISKOKOUKSEN KUTSU

Kutsu varsinaiseen yleiskokoukseen on toimitettava jäsenrekisterissä merkityille  jäsenille kirjallisesti jäsentiedotteella sekä julkaistava yhdistyksen ilmoitustaululla, Suomelan sanomissa sekä paikallisessa suomenkielisessä lehdessä viimeistään  kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräiseen yleiskokoukseen kutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa  ennen kokousta kuten edellä on mainittu.

14 § VARSINAINEN YLEISKOKOUS

Varsinainen yleiskokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. 

Kokouksessa on: 

esitettävä 

 1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 

 2. toiminnantarkastuskertomus; 

päätettävä 

 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 

 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 

 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle (jos valittu)

 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä 

 7. tulevan toimintakauden talousarvion vahvistamisesta

valittava 

 8. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja

 9. toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat

15 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen toiminta voidaan lopettaa seuraavista syistä:

 -jäsenen aloitteesta, joka on esitetty yhdistyksen ylimääräisessä yleiskokouksessa, ja jos sitä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä

-siviililain artiklan 39 määrittelemistä syistä

 -oikeuden päätöksellä, johon ei ole valitusoikeutta. 

 Kun yhdistys lopettaa toimintansa, perustetaan selvitystoimikunta, johon kuuluu viisi   hallituksen jäsentä. Kun yhdistyksen velat on maksettu, mahdolliset jäljelle jääneet varat   luovutetaan yleishyödylliselle tai kulttuuria edistävälle laitokselle tai hallituksen   valitsemalle yhdistykselle, jolla on samankaltaiset toimintatarkoitukset.